1999 Mitsubishi Galant Programming Guide

2000 Mitsubishi Galant Programming Guide

2001 Mitsubishi Galant Programming Guide

2002 Mitsubishi Galant Programming Guide

2003 Mitsubishi Galant Programming Guide

2004 Mitsubishi Galant Programming Guide

2005 Mitsubishi Galant Programming Guide

2006 Mitsubishi Galant Programming Guide

2007 Mitsubishi Galant Programming Guide

2008 Mitsubishi Galant Programming Guide

2009 Mitsubishi Galant Programming Guide

2010 Mitsubishi Galant Programming Guide

2011 Mitsubishi Galant Programming Guide

2012* Mitsubishi Galant Programming Guide